• Y Mimosa
    The Mimosa

Ar Fai 28, 1865 gadwodd y llong Y Mimosa  o borthladd Lerpwl gyda thua 153 o deithwyr ac 18 o griw ar ei bwrdd; does neb yn siwr faint oedd y fintai gan nad oes dim un rhestr gyflawn o'r holl enwau.  


Roeddent wedi gobeithio gadael ym mis Ebrill ar long llawer mwy addas ar gyfer teithwyr, yr Halton Castle, ond am ryw rheswm nid oedd y llong yna ar gael ac felly aethpwyd ati i drawsnewid y cliper de, y Mimosa, a oedd yn barod wedi gweld 12 mlynedd ar y moroedd yn cludo te o Tseina i borthladdoedd Prydain, ar eu cyfer. 

Roedd trawsdoriad o'r boblogaeth ar fwrdd y llong:  mamau a'u plant, pregethwyr (wrth gwrs), glowyr, chwarelwyr, crydd, athro a doctor ñ rhywbeth angenrheidiol ar daith mor hir gyda chymaint o bobl yn byw ac yn bod mor agos i'w gilydd ond ychydig o ffermwyr oedd yn y fintai.  Bu farw pump o blant ar y daith ond ganwyd dau fabi. 

Ar ôl taith lluddedig o ddeufis, ar fore Gorffennaf 28, 1865 glaniodd y fintai gyntaf ym Mae Newydd (ger Porth Madryn heddiw) ac roedd Edwin Roberts a Lewis Jones yna i'w croesawu nhw i'r wlad newydd.  I bobl oedd efallai ddim wedi bod allan o'u pentrefi cyn y siwrnai faith roedd yr olygfa a'u croesawodd yn un anhygoel.


On May 28 , 1865 the ship the Mimosa left the port of Liverpool with approximately 153 passengers and 18 crew on board; the exact number of passengers is not known as no one definitive passenger list exists.

They had hoped to sail in April on a ship far more suitable for paying passengers, the Halton Castle, but for some reason that ship was not available and so they set about adapting a tea clipper for the emigrants, the Mimosa, which had already seen more than 12 years of sailing the seas transporting tea from China to the British ports.

There was a cross-section of the population on board: mothers and their children, preachers (of course), coal miners, quarrymen, a cobbler, a teacher and a doctor a necessity on such a long journey where so many people would be living so close to each other but there were few farmers in the group. Five children died on the journey but two babies were born.

After an exhausting two month voyage on the morning of July 28th 1865 the first emigrants landed at Bae Newydd (near today's Porth Madryn) and Edwin Roberts and Lewis Jones were there to welcome them to their new land. To people who had maybe never before such a journey been out of their own villages the sight that awaited them was an incredible one.