Patagonia Unigryw

Gallwn eich sicrhau, gyda ein cymorth fel cwmni cewch brofi y gorau sydd gan y Wladfa i’w gynnig – golygfeydd syfrdanol, bywyd gwyllt anhygoel ac ymweld a’r lleoliadau hanesyddol mwyaf allweddol.

Ein Teithiau

Geirda

Rydym yn ymdrechu i greu’r profiadau gorau posib ar gyfer ein cwsmeriaid sydd yn teithio gyda ni i America Ladin. Dyma beth mae rhai o’n cwsmeriaid yn ei ddweud am y gwasanaeth y maent wedi ei dderbyn:

"Rydym wastad wedi bod eisiau teithio i Dde America, ond ddim yn siwr ble i ddechrau er mwyn ffitio cyment ag yn bosib i mewn i dair wythnos. Bu Teithiau Tango yn wych; yn gwneud awgrymiadau ac yn creu gwyliau yn gwmws fel roedden ni eisiau. Roedden nhw wastad yn barod i helpu a byth yn meindio gwneud unryw fân newidiadau o’n ni'n gofyn am. Yn ystod ein tair wythnos yn Peru, Yr Ariannin a Brazil, aeth popeth yn ôl y deithlen yn berffaith – roedd pob tywysydd yn y lle cywir ar yr amser cywir, wastad yn gyfeillgar ac yn siarad saesneg gwych! Roedd pob gwesty yn lân, esmwyth a chyfleus a phob trip wedi gorestyn ein disgwyliadau. Ein uchafbwynt personol oedd cerdded yr Inca trail, lle roedd gennym 5 porter a tywysydd dim ond i ni’n dau - cawsom ein trin fel brenhinoedd drwy gydol y trip! Cafom amser gwych a gwyliau na wnawn ni fyth anghofio, ac os am deithio i Dde America byddem yn argymell Teithiau Tango yn fawr iawn.  Diolch i chi am eich holl waith caled ac am drefnu trip bythgofiadwy i ni." - Gareth ac Elin, Awst 2015 

gareth-elin-4.jpg

 

"Un o'r gwyliau gorau erioed i mi oherwydd cyfuniad o elfennau. Roedd popeth wedi ei drefnu'n dda felly aeth y daith yn hwylus, a buom yn ddigon ffodus i gael tywydd braf hefyd. Roedd Claire yn dywysydd penigamp. Roedd yr amrywiaeth o brofiadau a gweithgareddau yn wych - o weld morfilod a phengwiniaid yn Valdés i fwynhau'r Eisteddfod yn Nhrelew, o'r asados cymdeithasgar i ryfeddod Iguazu. Ac ar ben hynny, cawsom ein bod mewn grŵp o bobl hyfryd oedd yn amrywiol eu cymeriaid a'u cefndir, ond fe wnaethon ni 'gelio' yn wych a chael llond gwlad o hwyl a sbri yng nghwmni ein gilydd. Gwyliau i'w cofio yn wir!" - Joy a Chris, Eisteddfod Y Wladfa 2015

"Taith bythgofiadwy. Wedi mwynhau o’r dechrau I’r diwedd. Yr oedd yn agoriad llygaid I weld sut oedd pobl yn byw yn Patagonia, a’r holl ymdrech I gadw’r iaith Gymraeg. Yr oedd yn wefr i weld y plantos yn yr ysgolion cymraeg yn canu a siarad yr iaith. Hefyd cael gweld byd natur hollol wahanol i’n hardal ni. Diolch Teithiau Tango." - Elfair a Dai, Eisteddfod Y Wladfa 2016

"Rydw i wedi cael taith bythgofiadwy ac wedi teimlo’n sâff a hapus yng nghwmni y criw. Diolch am daith hynod drefnus, difyr a diogel." - John, Eisteddfod Trevelin 2016

"Roeddem yn llawn edmygedd yn y ffordd y trefnir eich tîm taith Patagonia Celtica gyda dim ond tair wythnos ar ôl cyn i’r daith adael! Galwom yn y swyddfa yn Aberystwyth i gael gwybod mwy am y daith. Roeddent yn ddefniddiol iawn o an egluro popeth am y daith, o fewn tair awr roedd y cyfan wedi trefnu! Gwnaethant yn siwr os ydym eisiau gwybod unrhywbeth i alw neu ffonio. Maent hyd yn oed yn trefnu am i ni gyfnewid ein arian I Pesos y nein gwesty cyntaf! Nis oes unrhywbeth gallem ddod o hyd i fai. Diolch Teithiau Tango." Delmi a Mareth, Patagonia Celtica 2016

"Mae trefniadau Teithiau Tango yn wych o’r cychwyn hyd y diwedd. Pe tai ni ddim wedi mynd gyda’r cwmi fyddem ddim wedi cael yr holl brofiadau o gwrdd a wahanol bobl, mynd i’r ysgolion, capeli a cael Asado! Diolch yn fawr am profiad gwych." - Alun a Mair, Penblwydd Trevelin 2015

"Diolch o galon i chi am drefnu taith arbennig iawn. Cawsom amser ardderchog ac rydym wedi dychwelyd yn llawn brwdfrydedd am bopeth. Byddwn yn trysoru'r atgofion. Fel nifer o Gymry, cefais fy swyno wrth glywed hanesion am Batagonia pan oeddwn yn blentyn. Daeth cyfle eleni i deithio yno yn ystod dathliadau Gŵyl y Glaniad ym Mîs Gorffennaf.  Dyna beth oedd profiad anhygoel !  Teithio trwy ehangder aruthrol y diffeithwch, gweld adar ac anifeiliaid na welsom erioed o'r blaen a derbyn croeso twymgalon gan blant ac oedolion sy'n siarad Cymraeg yn rhugl.  Mae gennym atgofion a lluniau di-rif. Cawsom amser fythgofiadwy ond ni fyddem wedi llwyddo i wiredddu ein breuddwyd heb help arbennig y Cwmni Teithio o Aberystwyth.  Felly, diolch yn fawr Teithiau Tango am drefnu'r cyfan yn fanwl, i Jeremy Wood am fod yn arweinydd godidog ac i'n cyd-deithwyr am fod yn gwmni ardderchog." - Mary a David, Medi 2015 

Sinclairs-1.jpg

 

 


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016