Taith Eisteddfod Trevelin

Cyrhaedda’r Hydref yn araf ar draws Batagonia. Yn yr Andes, mae’r awyr las yn ddisglair a’r boreau’n rhewllyd, gyda’r Hydref yn lliwio’r coedwigoedd, a’r mynyddoedd yn edrych yn gyfareddol i unrhyw un sy'n ddigon ffodus i’w gweld yr adeg hon o’r flwyddyn.

Ar yr arfordir, mae’r morfilod a’r morloi yn dechrau ymlwybro nôl i’r Bae Newydd, tra bod y bywyd gwyllt yn y mynyddoedd yn prysur besgi cyn gwynebu eira’r gaeaf.

Ddiwedd mis Ebrill, mae Eisteddfod Trevelin yn digwydd.  Mae hon yn Eisteddfod lai na'i chwaer digwyddiad yn Nhrelew yn y gwanwyn, ond dyna beth sy'n ei gwneud mor ddeniadol - yn lleoliad llai, cyfle gwych i gyfarfod a siarad ag aelodau o'r gymuned Gymreig o bob rhan o Batagonia mewn lleoliad hardd,  gyda chefndir trawiadol yr Andes yn gwisgo ei gap o eira. 

Mae safon y cystadlu ym mhob adran yn debyg i Eisteddfodau yng Nghymru, a'r Gymanfa Ganu yng Nghapel Bethel yn Nhrefelin yn sicr o ddod a lwmp i’r gwddw.  Hefyd dethli’r pen-blwydd y bleidlais yn 1902, dathliad yw hwn i gofio'r rôl allweddol a chwaraewyd gan y gymuned Gymreig yn Nhrevelin yn datrys yr anghydfod ffiniol rhwng yr Ariannin a’i chymydog agos, Chile.   Cynhelir seremoni mewn lleoliad anghysbell ger Trevelin gyda Band Byddin yr Ariannin yn arwain canu "Mae Hen Wlad Fy Nhadau".

Yn ogystal a’r gŵyliau Cymreig pwysig hyn, mae’r daith hon yn eich tywys i'r lleoliadau Cymreig pwysicaf ym Mhatagonia ac mae'n rhoi cipolwg ar economi'r rhanbarth drwy ymweliadau a ffermydd a’ch tywys trwy hanes y Cymry ym Mhatagonia.

TEITHLEN

Diwrnod 1 Hedfan dros nos o Lundain (neu faes awyr arall os oes yn well gennych) i Buenos Aires.

Diwrnod 2 Trosglwyddo i westy 4 seren yng nghanol dinas Buenos Aires; sioe dango gyda’r nos a swper.

Diwrnod 3 Taith o amgylch y ddinas yn y bore, cinio yn ardal grand y porthladd ym Mhuerto Madero

Diwrnod 4 Amser Cinio hedfan i Esquel; cwrdd ‚'r canllaw; sesiwn holi ac ateb ar y daith dros goffi yng nghanol y dref; weddill y prynhawn yn rhydd i siopa ac ymweld a'r dref; yn gynnar gyda'r nos, ymweliad ‚ Ysgol Gymraeg yr Andes yn Esquel.

Diwrnod 5 Trip diwrnod cyfan i Benínsula Valdés i weld morfilod “Southern Right”, eliffantod y môr a phengwiniaid.

Diwrnod 6 Trosgwlyddo i Drelew ar hyd yr hen ffordd, taith o gwmpas Trelew, gan gynnwys yr Ysgol Gymraeg, Ysgol yr Hendre a Chapel Moriah. Yn y prynhawn, taith ac asado ar fferm wartheg ranshwr Cymreig.

Diwrnod 7 Yr Amgueddfa Baleontolegol a’r Amgueddfa Gymreig yn Nhrelew, gyda chinio yng nghanol y dref; taith gerdded gyda thywysydd o amgylch Gaiman; cyfarfod â Chymry lleol dros swper.

Diwrnod 8 Taith o gwmpas cwm Gaiman; cinio yn Nolafon; croesi rhan gyntaf y Paith.

Diwrnod 9 Croesi ail ran y Paith a dilyn rhan uchaf afon Chubut i Mapuche, tref Indiaidd Gualjaina; picnic ar y ffordd ger yr afon Chubut.

Diwrnod 10 Trosglwyddo i Esquel. Diwrnod rhydd yn Esquel.

Diwrnod 11 Gwylio’r eryr a’r condor mewn cwm anghysbell ger Esquel; llwybr gwreiddiol i Drefelin; taith o gwmpas Trevelin.

Diwrnod 12 Asado amser cinio gyda chymdeithas y Rifleros yn Ysgol 18; taith gerdded neu gael eich cludo i Graig Goch.

Diwrnod 13 Gorymdaith benblwydd Trevelin; ymweld â chronfa ddŵr leol; ymweld â gof arian a gwneuthurwr gemau lleol; tê gyda’r gymuned Gymraeg leol; cyngerdd gyda’r hwyr.

Diwrnod 14 Bore rhydd yn Esquel; ymweliad ag Ysgol Gymraeg yn Nhrevelin; Taith ac asado ar fferm teulu Cymraeg yn Nhrevelin gydag aelodau o’r Gymdeithas Gymraeg.

Diwrnod 15 Trip diwrnod cyfan i Barc Cenedlaethol Los Alerces; swper dathliadol y daith gyda’r nos.

Diwrnod 16 Taith ddewisol am ddim i Laguna La Zeta yn Esquel; hedfan yn hwyr y prynhawn. Trosglwyddiad nôl i’r gwesty yn Buenos Aires.

Diwrnod 17 Hedfan dros nos nôl i Lundain.

Diwrnod 18 Cyrraedd Llundain.

Nodyn:- Enghreifftiau yw'r teithlenni hyn, gall ein teithlenni terfynol amrywio 

Estyniadau i’ch taith

Gall estyniad i’ch taith i’r Wladfa olygu noson neu ddwy yn Rio de Janeiro ar eich ffordd adre neu daith o amgylch America Ladin cyfan.  Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Cysylltwch a ni

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Ymholiadau

Taith Grŵp Ciwba Clasurol

cuba-galleryJardines-del-Rey-beach-cuba.jpg

Estyniadau i America Ladin

christ-the-redeemer.jpg

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016