Taith Penblwydd Trevelin

Yr adeg hon o’r flwyddyn cynhelir gŵyl Gymraeg bwysig yng ngorllewin y Wladfa, ynghyd a hyn mae hi’n gyfnod allweddol i’r bywyd gwyllt yn nwyrain y wlad gyda nifer sylweddol o forfilod, eliffantod y môr a phengwiniaid ar arfordir yr Iwerydd. Mae Penblwydd Trevelin yn un o’r wythnosau mwyaf Cymreig yng nghalendr Patagonia, ac yn un o’r llefydd prydferthaf yn Ne’r Amerig.

Mae’r daith hon ar gyfer y rhai hynny sydd yn caru’r iaith Gymraeg ond sydd hefyd yn caru byd natur, golygfeydd a bywyd gwyllt. Mae’r daith yn ymweld â rhai o’r llefydd Cymreig pwysicaf ym Mhatagonia ac yn rhoi cipolwg i’r ymwelydd ar economi’r ardal drwy ymweld â ffermydd a cheir hefyd gipolwg ar hanes y Cymry ym Mhatagonia gan ein tywyswyr profiadol.  Fe fyddwn yn cyfarfod â Chymry lleol sydd yn ymwneud â nifer o wahanol agweddau bywyd a’r diwylliant Cymreig ac fe gawn fwynhau eu croeso Archentaidd nodweddiadol.

TEITHLEN

Diwrnod 1 Hedfan dros nos o Lundain (neu faes awyr arall os oes yn well gennych) i Buenos Aires.

Diwrnod 2 Trosglwyddo i westy 4 seren yng nghanol dinas Buenos Aires; sioe dango gyda’r nos a swper.

Diwrnod 3 Taith o amgylch y ddinas yn y bore, cinio yn ardal grand y porthladd ym Mhuerto Madero

Diwrnod 4 Hedfan o Buenos Aires i faes awyr Trelew yn gynnar yn y bore; trosglwyddo i Borth Madryn; taith o amgylch Porth Madryn ac ymweliad ag Amgueddfa’r Glaniad; gwylio morfilod o’r lan ar draeth cyfagos Doradillo.

Diwrnod 5 Trip diwrnod cyfan i Benínsula Valdés i weld morfilod “Southern Right”, eliffantod y môr a phengwiniaid.

Diwrnod 6 Trosgwlyddo i Drelew ar hyd yr hen ffordd, taith o gwmpas Trelew, gan gynnwys yr Ysgol Gymraeg, Ysgol yr Hendre a Chapel Moriah. Yn y prynhawn, taith ac asado ar fferm wartheg ranshwr Cymreig.

Diwrnod 7 Yr Amgueddfa Baleontolegol a’r Amgueddfa Gymreig yn Nhrelew, gyda chinio yng nghanol y dref; taith gerdded gyda thywysydd o amgylch Gaiman; cyfarfod â Chymry lleol dros swper.

Diwrnod 8 Taith o gwmpas cwm Gaiman; cinio yn Nolafon; croesi rhan gyntaf y Paith.

Diwrnod 9 Croesi ail ran y Paith a dilyn rhan uchaf afon Chubut i Fapuche, tref Indiaidd Gualjaina; picnic ar y ffordd ger yr afon Chubut.

Diwrnod 10 Trosglwyddo i Esquel. Diwrnod rhydd yn Esquel.

Diwrnod 11 Gwylio’r eryr a’r condor mewn cwm anghysbell ger Esquel; llwybr gwreiddiol i Drefelin; taith o gwmpas Trevelin.

Diwrnod 12 Asado amser cinio gyda chymdeithas y Rifleros yn Ysgol 18; taith gerdded neu gael eich cludo i Graig Goch.

Diwrnod 13 Gorymdaith benblwydd Trevelin; ymweld â chronfa dd?r leol; ymweld â gof arian a gwneuthurwr gemau lleol; te gyda’r gymuned Gymraeg leol; cyngerdd gyda’r hwyr.

Diwrnod 14 Bore rhydd yn Esquel; ymweliad ag Ysgol Gymraeg yn Nhrefelin; Taith ac asado ar fferm teulu Cymraeg yn Nhrefelin gydag aelodau o’r Gymdeithas Gymraeg.

Diwrnod 15 Trip diwrnod cyfan i Barc Cenedlaethol Los Alerces; swper dathliadol y daith gyda’r nos.

Diwrnod 16 Taith ddewisol am ddim i Laguna La Zeta yn Esquel; hedfan yn hwyr y prynhawn. Trosglwyddiad nôl i’r gwesty yn Buenos Aires.

Diwrnod 17 Hedfan dros nos nôl i Lundain.

Diwrnod 18 Cyrraedd Llundain.

Estyniadau

Gall estyniad i un o'n teithiau i'r Wladfa fod mor syml ‚ noswaith neu ddwy yn Rio de Janeiro ar y ffordd arfer hyd at daith o amgylch De America i gyd. Cysylltwch ‚ ni i drafod eich opsiynau.

Cysylltwch a ni

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Ymholiadau

Taith Grŵp Ciwba Clasurol

cuba-galleryJardines-del-Rey-beach-cuba.jpg

Estyniadau i America Ladin

christ-the-redeemer.jpg

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016