Taith Gŵyl y Glaniad

Mae'r daith hon yn cwmpasu holl ddrama'r Wladfa ym Mhatagonia, yn ogystal â dyrnaid da o ddiwylliant Cymreig a cyfleoedd gwych i gyfarfod a sgwrsio gyda’r Cymry Cymraeg lleol.

Gadewch i ni gamu nôl - dychmygwch eich hun yng nghefn gwlad Cymru yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg: tensiynau yn rhedeg yn uchel ymysg y bobl oherwydd gormes tuag at eu hiaith, eu crefydd a'u diwylliant, a hyn wedi'i achosi gan lywodraeth ddideimlad oedd wedi ei lleoli cannoedd o filltiroedd i ffwrdd yn Llundain.

Ym Mai 1865, wedi eu hysbrydoli gan freuddwyd Michael D Jones, pregethwr o'r Bala, a’r hyder a feithrinwyd  dan rym ei bersonoliaeth a’i ymrwymiad crefyddol, hwyliodd 160 o ymfudwyr o Lerpwl ar fwrdd y cliper tê - Y Mimosa.  Glaniodd y Cymry ar 28ain Gorffennaf 1865, ar Benrhyn yr ogofau, sy'n gorwedd heddiw ar gyrion Porth Madryn, yn nhalaith Chubut Ariannin.  Bu’r daith yn un galed a thrist, gyda 5 o farwolaethau, dwy enedigaeth, gorlenwi difrifol, salwch a gwrthryfela ymysg y teithwyr yn fygythiad cyson.

O gyrraedd, gwawriodd y realaeth pan wynebwyd hwy a llymder ac ehangder Paith Patagonia, gwnaed hyn yn waeth gan iddynt lanio nghanol gaeaf caled Patagonia, mae'n anodd dychmygu'r anobaith a’r siom yr oedd y Cymry 1af hyn yn ei deimlo.  Fodd bynnag, er y dechrau anobeithiol goroesodd y criw ac yn wir fe ffynnodd y Cymry hyn, gan drawsnewid y tir llwm yn llwyr. 

Nid yn unig nodi pen blwydd glanio’r Cymry mae’r 28ain o Orffennaf ond dathlu sefydlu Porth Madryn â Thalaith Chubut yn ogystal.  Dyma un o ddyddiadau mwyaf arwyddocaol yng nghalendr y Wladfa.

TEITHLEN

Diwrnod 1 Hedfan dros nos o Lundain i Buenos Aires. Tros nos ar yr awyren. 

Diwrnod 2 Trosglwyddiad preifat o’r maes awyr i’r gwesty gyda tywysydd. Pryd nos a sioe dango.

Diwrnod 3 Taith o’r ddinas dan arweiniad tywysydd; cinio mewn bwyty hyfryd yn ardal fodern porthladd Puerto Madero.

Diwrnod 4 Trosglwyddiad preifat gyda thywysydd o’r gwesty i Faes Awyr BA ar gyfer eich hediad i Trelew. Cyfarfod eich tywysydd ym maes awyr Trelew yna trosglwyddo o’r maes awyr i’r llety.  Pnawn – gweithgareddau yn ddibynnol ar amserlen gweithgareddau Gŵyl y Glaniad.

Diwrnod 5 Trafod yr amserlen a’r tywysydd tros frecwast mewn caffi gerllaw yna i ddilyn, tro bach o gwmpas Porth Madryn; a thaith i draeth Doradillo i wylio morfilod.

Diwrnod 6 Bore rhydd. Cynnar y p’nawn, ymweliad a lleoliad y glaniad; bydd teithlen gweddill y dydd yn ddibynnol ar amserlen weithgaredd Gwyl y Glaniad sydd wedi ei chlustnodi ar gyfer yr wythnos hon; taith bosib i Ysgol yr Hendre, Trelew.

Diwrnod 7 I leoliad glaniad 1865 ar gyfer dathliadau Gŵyl y Glaniad i’w ddilyn gan ddathliadau eraill yn y dref. P’nawn, efallai gwasanaeth capel gyda thê i ddilyn yn Gaiman/Trelew (Tê ddim yn gynwysedig)

Diwrnod 8 Taith diwrnod i Benrhyn Valdes lle cewch gyfle i weld morloi a phengwyniaid. Bydd cinio wedi ei baratoi i chi yng ngwesty El Faro.  Coffi prynhawn yn Puerto Pirámides lle cewch gyfle i fynd ar daith i weld y morfilod pe dymunwch hynny (ddim yn gynwysedig yn y pris.)

Diwrnod 9 Heddiw byddwn yn dilyn yr hen ffordd o Trelew via Rawson, gan fwynhau cinio yn y felin yn Dolavon, (ddim yn gynwysedig) i’w ddilyn gyda ymweliad a 2 gapel Cymraeg ger Dolavon; p’nawn yn teithio o amgylch Gaiman, yn cynnwys capeli, tai tê a’r amgueddfa. Mae opsiwn gennych i fynd am swper nos ym mwyty Cymraeg, ‘Gwalia Lân’ yn Gaiman gyda Chymru lleol amlwg.

Diwrnod 10 Taith hamddenol o gwmpas Trelew, yn cynnwys ymweld a Chapel Moriah.  Cinio yng y Ganolfan Siopa (ddim yn gynwysedig). Ymweliad ac amgueddfa Paelentolegol ac yna ‘Asado’ prynhawn a’r fferm leol.  Efallai bydd cyfle i gael gwasanaeth yn y capel.

Diwrnod 11 Heddiw byddwn yn dechrau ‘croesi’r Paith’ i Los Altares, gan aros mewn lleoliadau nodedig ynghlwm a’r hanes Cymraeg yn cynnwys Ameghino Dam a Dyffryn William. Byddwn yn cael pecyn bwyd i ginio ar ein taith, ac yn mwynhau pryd nos gyda gwin yn Los Altares.

Diwrnod 12 Byddwn yn teithio o Los Altares ymlaen i Gualjaina, gan fwynhau picnic ar ein taith, yn dilyn llwybr y Cymry 1af. Bydd cyfle i fwynhau swper a gwin mewn bwyty anghysbell yn Gualjaina.

Diwrnod 13 Heddiw ymlaen i Esquel; bydd cyfle i fwynhau saffari Condor, ar y ffordd‘; daw cyfle i archwylio Trevelin, hyn i’w ddilyn y noson honno gyda ‘asado’ enwog gyda un o’r teuluoedd Cymraeg lleol ar fferm nodweddiadol i Chubut.

Diwrnod 14 Bore rhydd yn Esquel, i’w ddilyn gan daith tuag at ffîn Chile. Ar y ffordd byddwn yn galw heibio crefftwr lleol yn Trevelin ynghyd ac ymweliad a Melin Gymreig.  Cewch obsiwn i ymweld a chanolfan sgïo yn Esquel lle cewch gyfle i sgïo pe dymunwch wneud hynny.

Diwrnod 15 Bore rhydd yn Esquel.  Trosglwyddo i’r maes awyr yn Esquel am 13.30 y.h. ar gyfer eich hediad i Buenos Aires. Bydd eich tywysydd yn eich cyfarfod yn Buenos Aires, a byddwch yn cael eich trosglwyddo i’r gwesty.  Cewch hamddena fel y dymunwch weddill y dydd.

Diwrnod 16 Trosglwyddiad personol gyda thywysydd o’ch gwesty i’r maes awyr rhyngwladol ar gyfer eich hediad yn ôl i Lundain.

Diwrnod 17 Cyrraedd Llundain.

Nodyn:- Enghreifftiau yw'r teithlenni hyn, gall ein teithlenni terfynol amrywio

Estyniadau i’ch taith

Gall estyniad i’ch taith i’r Wladfa olygu noson neu ddwy yn Rio de Janeiro ar eich ffordd adre neu daith o amgylch America Ladin cyfan.  Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Cysylltwch a ni

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Ymholiadau

Taith Grŵp Ciwba Clasurol

cuba-galleryJardines-del-Rey-beach-cuba.jpg

Estyniadau i America Ladin

christ-the-redeemer.jpg

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016