Patagonia Celtica

Ers 2014, cynhelir dathliadau blynyddol yn Patagonia i gadw’r traddodiadau Celtaidd, celf â hanes yn fyw. Lleolir gŵyl Patagonia Celtica yng nghysgod yr Andes urddasol, i nodi arwyddocâd pwysicrwydd y diwylliant Celtaidd yn hanes yr Ariannin.

Yn y 40au cynnar, anghofiwyd yn raddol am Ddydd Gŵyl Dewi gan y cymdeithasau Cymraeg ym Mhatagonia, a oedd wedi bod yn dathlu'r achlysur yn flynyddol ers y 1890au. Ond ers i adfywiad yr iaith Gymraeg gael ei ddechrau wrth i'r llywodraeth Gymraeg ariannu rhaglen ddysgu yn y 1990au hwyr, mae cynnydd graddol wedi bod yn y diddordeb mewn hanes a’r diwylliant Cymraeg, yn ogystal â'r iaith.

Sefydlwyd mudiad newydd ym Mhatagonia i ddathlu nid yn unig y diwylliant Gymraeg ond Celtaidd hefyd, a dewiswyd y penwythnos agosaf at Fawrth y 1af fel y dyddiad mwyaf cyfleus ar gyfer yr ŵyl flynyddol agoriadol (gan fod diwedd yr haf yn yr Andes yn sych a chynnes hefyd!), a felly daeth gŵyl Patagonia Celtica i fod.  Cafodd nifer fawr o’r gymdeithas Gymraeg eu denu i’r ŵyl, o’r Andes â hefyd o arfordir yr Iwerydd.  Mae diwylliant o’r holl wledydd celtaidd yn cael eu cynrychioli yn yr ŵyl sydd wedi ei lleoli yn y mangre mwyaf delfrydol o dlws ger Afon Fawr, ar gwr Trevelin.  Mae cylch o feini, tebyg i feini’r orsedd wedi eu codi ar y safle ar gyfer yr ŵyl hon.

TEITHLEN

Diwrnod 1 Hedfan dros nos o Lundain (neu faes awyr arall os oes yn well gennych) i Buenos Aires.

Diwrnod 2 Trosglwyddo i westy 4 seren yng nghanol dinas Buenos Aires; sioe dango gydaír nos a swper.

Diwrnod 3 Taith o amgylch y ddinas yn y bore, cinio yn ardal grand y porthladd ym Mhuerto Madero.

Diwrnod 4 Hedfan yn hwyr y prynhawn o Buenos Aires i Esquel, taith ymgynefino a’r dre, gwneud eich hunan yn gysurus mewn fflatiau cyfforddus yng nghanol y dref.

Diwrnod 5 Gorymdaith barti penblwydd Esquel; taith brynhawnol i Drefelin drwyír cwm cudd, cipolwg slei o faes yr ?yl.

Diwrnod 6 Trip diwrnod cyfan i Chile ac ymweliad ‚ Melin Nant Fach ger y ffin.

Diwrnod 7 Taith foreol o gwmpas Trevelin; derbyniad ar gyfer y Festival Artistes; trên stêm yr ‘Old Patagonia Express’ yn gwneud taith arbennig gyda’r nos.

Diwrnod 8 Taith diwrnod cyfan ym Mharc Cenedlaethol Los Alerces gyda gwibdaith mewn cwch i weld hen goeden sydd yn 2,600 o flynyddoedd oed.

Diwrnod 9 Diwrnod cyntaf gŵyl Patagonia Celtica.

Diwrnod 10 Ail ddiwrnod gŵyl Patagonia Celtica.

Diwrnod 11 Bore rhydd yn Esquel; trosglwyddiad p’nawn i Gualjaina drwy Nant y Pysgod, lle y llofruddiwyd Llwyd ap Iwan, mab Michael D Jones, gan gyn-aelodau o griw’r dihyryn Butch Cassidy.

Diwrnod 12 Croesi’r anialwch, yn dilyn trywydd y rhai wnaeth ddarganfod Cwm Hyfryd, o Gualjaina i’r Allorau (Los Altares).

Diwrnod 13 Dilyn trywydd yr ymsefydlwyr 1af o’r Allorau (Los Altares) i Gaiman; taith o amgylch Gaiman.

Diwrnod 14 Taith foreol yn Nhrelew; taith brynhawnol yn yr ardal wledig o amgylch Gaiman gydag asado (barbeciw) yng nghartref ffermwr lleol sy’n siarad Cymraeg (a Saesneg).

Diwrnod 15 Trip diwrnod cyfan i Borth Madryn.

Diwrnod 16 Hedfan yn y bore o Drelew nôl i Buenos Aires.

Diwrnod 17 Hedfan dros nos o Buenos Aires nôl i’r DU

Diwrnod 18 Cyrraedd y DU

Nodyn:- Enghreifftiau yw'r teithlenni hyn, gall ein teithlenni terfynol amrywio

 

Estyniadau i’ch taith

Gall estyniad i’ch taith i’r Wladfa olygu noson neu ddwy yn Rio de Janeiro ar eich ffordd adre neu daith o amgylch America Ladin cyfan.  Cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.

Cysylltwch a ni

★★★★★

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

Lorem, UK

Teithiau Teilwredig

Pam dewis un o'n teithiau arbenigol i Batagonia, pan allwch addasu gwyliau i ffitio eich gofynion?

Mwy o Wybodaeth

Ymholiadau

Taith Grŵp Ciwba Clasurol

cuba-galleryJardines-del-Rey-beach-cuba.jpg

Estyniadau i America Ladin

christ-the-redeemer.jpg

Beth mae'n cwsmeriaid yn ei ddweud!


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016