Group photo PatagoniaIguazucwm-hyfryd-homepage.jpggroup-welsh-patagonia-homepage.jpg
 

Teithiau Grŵp

Taith y Pasg

Gwyliau'r Pasg
Ymunwch gyda ni ar daith gyffrous newydd yn ystod Gwyliau'r Pasg!  taith arbennig am bris arbennig!

Mwy o Wybodaeth

Eisteddfod Trevelin

Ebrill/Mai
Ymweliad ag un o leoliadau pwysicaf i’r Gymraeg gan archwylio hanes cyfoethog y Cymry yn Patagonia

Mwy o Wybodaeth

Taith Breifat Gŵyl y Glaniad

Gorffennaf/Awst
Trochwch eich hun yn nhirwedd dramatig y rhan hon o Batagonia gan fwynhau’r diwylliant.

Mwy o Wybodaeth

Blas ar Ryfeddodau De America 

Hydref/Tachwedd
Cyfle arbennig i gyfuno amryw brofiadau anhygoel wrth i chi gael blas ar ambell ryfeddod yn Ne America ar y daith hon! 

Mwy o Wybodaeth

Pen Blwydd Trevelin

Tachwedd/Rhagfyr
Dyma’r daith i’r rhai sydd am gyfuno eu cariad o’r iath Gymraeg, golygfeydd â bywyd gwyllt

Mwy of Wybodaeth

Pam Teithiau Tango

Dyma eich tro cyntaf i America Ladin? Peidiwch poeni! Gall Teithiau Tango cymryd y holl strach o drefnu eich gwyliau.

Mwy o Wybodaeth

Croeso mawr i chi, gyd-deithwyr, i wefan newydd sbon, cyffrous Teithiau Tango. Wrth i ni baratoi i ddathlu’r 10 sef carreg filltir yn ein hanes ni fel cwmni, hoffwn eich gwahodd i fwrw golwg dros ein teithlenni amrywiol, gan eich sicrhau y bydd yna rhywbeth at ddant pawb!

Sefydlwyd y cwmni bron i 10 mlynedd yn ôl, gyda’r weledigaeth o drefnu teithiau bythgofiadwy i deithwyr i’r Wladfa ac i America Ladin. Ar hyd y cyfnod rydym wedi trefnu gwyliau hollol unigryw, yn unol â gofynion ein teithwyr, i ran arbennig iawn o’r byd.

Y Gymraeg – yr iaith a’r diwylliant – sy’n ein clymu heb os, i Batagonia. Treulio amser yn dod i adnabod y wlad â’i phobl yw’n blaenoriaeth. Yn sicr, bu newidiadau lu yno hefyd yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Erbyn heddiw, mae yna dair ysgol gynradd ddwyieithog yn Nhalaith Chubut – fe ddathlodd Ysgol yr Hendre, Trelew ei phen-blwydd yn 10 oed, fis Mawrth 2016 gyda niferoedd o blant yn codi o 5 yn unig yn 2006 i bron i 90 erbyn heddiw. Archentwyr bach, sy’n gwbl rhugl yn y Gymraeg ydynt erbyn heddiw! Agorodd Ysgol Gymraeg y Gaiman fel ysgol ddwyieithog swyddogol yn 2015, ac yn dilyn ymdrech dygn gan Gymry’r Andes, adeiladwyd ysgol newydd sbon yn Nhrevelin, Ysgol y Cwm. Dyma dyfodol y Gymraeg yn y Wladfa, y to newydd gyda’i hegni a’i brwdfrydedd. Mae Teithiau Tango ar hyd y blynyddoedd wedi cefnogi addysg Gymraeg yn y Wladfa, ac am y tro cyntaf eleni, fe noddodd y cwmni un o’r athrawon o Gymru a aeth i ddysgu yn Ysgol Gymraeg y Gaiman.

Mae gennym ffrindiau lu yno ac yn sicr gallwch fod yn gwbl hyderus yn ein gallu ni i drefnu’r daith ddelfrydol yno i chi.

Mae America Ladin yn enfawr, yn amrywiol, yn anhygoel. Rydym eisoes wedi  trefnu amryw brofiadau a theithiau i sawl un o’r gwledydd yn Ne America – Yr Ariannin, Brasil, Periw, Ciwba – i enwi ond ychydig. Rhowch eich rhestr dymuniadau i ni a byddwch yn barod i fwynhau taith unigryw, fythgofiadwy!

Atol-logo.png

Archebwch gyda Hyder

Mae Teithiau Tango yn gwmni wedi ei fondio gyda trwydded ATOL (Rhif y Drwydded: 10002). Sicrhewch, os ydych yn archebu taith i Batagonia neu unrhyw le arall yn y byd y mae eich cwmni gwyliau yn cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol angenrheidiol. Dylech bob amser ofyn ynghylch trwyddedau ac yswiriant os ydych yn ansicr. Mae hefyd yn ddoeth i dalu eich cwmni gwyliau yn y wlad yr ydych yn byw. Os prynu o dramor rydym yn argymell defnyddio cerdyn credyd i dalu am eich taith oherwydd y diogelwch ychwanegol y mae'n ei roi i chi. Gwiriwch ein trwydded ATOL drwy glicio yma


Cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein teithiau i America Ladin

* indicates required

ATOL.png

Cysylltwch a ni

Teithiau Tango, Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LN

Rhif Fon: 01970 631737

Mae’n fraint i Teithiau Tango gyfrannu at addysg ddwyieithog ym Mhatagonia.

Tango Tours (Ltd) Copyright © 2016